Pługi parowe

Producent Numer fabryczny Rok produkcji Status Lokalizacja
1. A. Heucke  369  1913  eksponat Szreniawa
2. A. Heucke  370  1913  eksponat Szreniawa
3. Kemna  1002  1921  wrak Ratowice 1)
4. Kemna  1523  1927  eksponat Szreniawa

1) teren prywatny

One thought on “Pługi parowe

  1. Dodam jeszcze, c5bce kreydt konsolidacyjny jest przeznaczony na spc582atc499 tych kreydtc3b3w, ktc3b3re nie sc485 zwic485zane z dziac582alnoc59bcic485 gospodarczc485. Kredytem konsolidacyjnym moc5bcna sfinansowac487: spc582atc499 innych kreydtc3b3w ( mieszkaniowych, samochodowych, kreydt na remont domu, na zakup sprzc499tu RTV-AGD, itp. ), kreydt na spc582atc499 innych kreydtc3b3w, debetu na karcie kreydtowej. Czc499c59bc487 takiego kreydtu moc5bcna takc5bce przeznaczyc487 na inne dowolne cele (nie zwic485zane z prowadzeniem dziac582alnoc59bci gospodarczej). Babetka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *